Programy wsparcia dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej

11 października 2019 odbędzie się szkolenie z zakresu możliwości dofinansowania środkami z UE dla MSP z Polski Wschodniej. Bezpłatne szkolenie odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym i będzie prowadzone przez przedstawicieli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, którzy omówią kto i na co może otrzymać wsparcie oraz jakie warunki musi spełnić wnioskodawca.

PARP zajmuje się zarządzaniem funduszami pochodzącymi z budżetu Państwa i Unii Europejskiej przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. Do działań PARP należą: działalność badawczo – analityczna, publikacyjna, doradczo szkoleniowao raz wdrażanie programów rozwoju gospodarki. PARP oferuje szereg różnorodnych form pomocy finansowej dla przedsiębiorców, które mozna podzielić na 3 główne obszary: dofinansowanie udzielane na założenie działalności gospodarczej, dofinansowanie do szkoleń kompetencyjnych, dofinansowanie na innowację i rozwój w ramach prowadzonych programów operacyjnych. 

Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw pomaga w rozwoju kompetencji i finansowaniu firmy w sytuacji gdy: 1.Startujesz z biznesiem, 2. Rozwijasz firmę, 3. Reorganizujesz lub przekazujesz firmę. W ramach szkolenia odbędą się prezentacje: z jakich funduszy można skorzystać na start; jak podnieść konkurencyjność firmy dzięki szkoleniom dla pracowników, finansowaniu projektów oraz ekspansji na rynki zagraniczne; możliwości inwestycyjne i korzyści; rozwijanie firmy w województwie  lubelskim.

Program Operacyjny Polska Wschodnia. Program ten skierowany jest do firm z województwa lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego. Środki są przyznawane według konkursu poszczególnym obszarom: Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw –  środki są przeznaczone na działania mające na celu wejście na zagraniczne rynki zbytu; Wdrażanie innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa – środki przeznaczone są na stowrzenie innowacyjnych produktów; Tworzenie sieciowych produktów przez małe i średnie przedsiębiorstwa – środki są przeznaczone na stworzenie innowacyjnych produktów; Wzór na konkurencję – śrdoki przeznaczone na rebranding. Środki programu Polska Wschodnia pochodzą z dwóch źródeł: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków krajowych publicznych i niepublicznych. O dotację mogą w szczególności wystąpić: przedsiębiorstwa typu startup, MŚP, ośrodki innowacji, jednostki samorządu terytorialnego PKP PLK S.A.