Jak sporządzić umowę sprzedaży mieszkania?

Jak sporządzić umowę sprzedaży mieszkania?

Zakup bądź sprzedaż mieszkania lub domu to poważna i jedna z najtrudniejszych decyzji w naszym życiu. W takich chwilach nie wiemy, jaką umowę sporządzić i co w takiej umowie powinno się znaleźć. Jednak taką umowę kupno-sprzedaż przygotowuje notariusz, który dodatkowo czuwa nad prawidłowością aktu notarialnego chroniącego interesy obu stron. Notariusz przygotowuje umowę sprzedaży nieruchomości, w której zawarte są konkretne informacje. Dlatego sprzedając mieszkanie, powinniśmy zgłębić wiedzę na temat transakcji, której dokonamy. Z tego względu warto wiedzieć, jak sporządzić umowę sprzedaży i mieszkania, aby przeniesienie prawa własności do nieruchomości na kupującego było mniej stresujące.

Forma umowy sprzedaży mieszkania i umowa przedwstępna

Zgodnie z kodeksem cywilnym umowa sprzedaży jest dokumentem, który zawiera się tylko i wyłącznie w formie aktu notarialnego. Niedochowanie formy aktu notarialnego i zawarcie umowy nieurzędowej powoduje nieważność takiej umowy. Sprzedaż może się odbyć z wcześniejszym podpisaniem umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, ale nie jest to warunek konieczny. Umowa przedwstępna, która poprzedza umowę przyrzeczoną, nie jest wymogiem. Umowę przedwstępną sprzedaży mieszkania strony mogą sporządzić samodzielnie w zwykłej formie pisemnej, taka umowa zazwyczaj przewiduje zaliczkę lub zadatek. Jednakże umowa przyrzeczona, aby była ważna, musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Dlatego strony, aby dokonać transakcji, muszą udać się do notariusza.

Treść umowy sprzedaży mieszkania

Ten rodzaj umowy jest umową zobowiązującą, którą regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Dokument umowy sprzedaży powinien zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia dokumentu;
  • dane personalne stron umowy (sprzedającego i nabywającego);
  • dane notariusza;
  • określenie przedmiotu umowy (zbywanej nieruchomości);
  • cena nieruchomości i sposób zapłaty;
  • termin zapłaty i wydania nieruchomości;
  • oświadczenia oraz podpisy obu stron.

Umowa sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego zawiera również wniosek do sądu (wydział ksiąg wieczystych) o dokonanie zmiany właściciela w związku z podpisaną umową sprzedaży. W akcie notarialnym notariusz opisuje również przedłożone przez strony dokumenty. Brak któregokolwiek elementu w treści umowy skutkuje jej nieważnością.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży mieszkania

Podpisując taką umowę, należy przygotować zestaw dokumentów, dzięki którym umowa właściwa dojdzie do skutku. Przed przeniesieniem własności nieruchomości, właściciel mieszkania musi złożyć oświadczenie przed notariuszem, w którym potwierdza posiadanie prawa do zbywanego mieszkania. Takim dokumentem jest akt księgi wieczystej nieruchomości. Kolejnym niezbędnym dokumentem będzie akt notarialny sprzedaży nieruchomości, z którego wynika kiedy i od kogo właściciel kupił mieszkanie. Umowa kupna i sprzedaży mieszkania wymaga również zaświadczenia z gminy o zameldowanych osobach lub ich braku oraz zaświadczenia ze spółdzielni, iż właściciel nieruchomości nie ma żadnych zaległości w regulowaniu opłat.

Obowiązki notariusza

Do obowiązków notariusza należy sporządzenie aktu notarialnego. Po zgromadzeniu i weryfikacji niezbędnych informacji i dokumentów przygotowuje projekt, który przekazuje stronom do akceptacji. Zaakceptowany akt notarialny zostaje odczytywany przez notariusza w obecności sprzedającego i nabywającego. Strony oraz notariusz parafują poszczególne strony, oraz podpisują się na końcu. Oryginał aktu notarialnego zostaje u notariusza, zaś strony dostają po jednym wypisie. Notariusz przechowuje akt notarialny pod odpowiednim repertorium przez 10 lat. Potem jest on przekazywany do archiwum sądowego. Umowy przed notariuszem są zawierane w jego kancelarii. Za ich wykonanie należy się wynagrodzenie notariusza, pobiera on również opłaty sądowe, podatek VAT od czynności oraz opłatę za sporządzone odpisy.

Sprzedajesz nieruchomość w Lublinie i nie wiesz, jak sporządzić umowę sprzedaży mieszkania? Skontaktuj się z Kancelarią Notarialną Magdalena Świeboda w Lublinie, która dokonuje wszelkich czynności notarialnych z dbałością o potrzeby klienta. Wszelkie informacje dotyczące aktów notarialnych możesz uzyskać bezpłatnie w siedzibie kancelarii na ulicy Krańcowej 107. Skorzystaj najlepszych usług notarialnych w Lublinie, zapraszamy! 

*Artykuł sponsorowany